הסכם שימוש במערכת iCount

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר האינטרנט, שחברת אייקאונט מערכות בע"מ מרחוב הסיבים 49, פתח תקווה (להלן: "החברה" ו/או "אייקאונט") מנהלת ומפעילה. השימוש באתר אייקאונט ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הינך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר אייקאונט ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 תנאי השימוש באתר אייקאונט מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

הואיל וחברת אייקאונט מתמחה במתן מערכת לניהול העסקה בענן, לרבות שירותי הפקת מסמכים באמצעות רשת האינטרנט.

והואיל ו- את/אתה (להלן:”הלקוח”) פנית לחברת אייקאונט  המפעילה את אתר iCount, לצורך התקשרות בהסכם לאספקת שירותי הפקת מסמכים וחשבוניות באמצעות אתר iCount.

והואיל והחברה הביעה הסכמתה להתקשר עם הלקוח כאמור.

והואיל והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את הסכמותיהם.

לפיכך, הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 1. באתר אייקאונט שירות הטעון הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.
 2. השימוש בשירותים הטעונים רישום, כרוך בתשלום דמי מנוי. ההוראות המתייחסות לתשלום דמי המנוי יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.
 3. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, שם החברה, מס' ת.ז. / ח.פ., עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של אייקאונט או באופן מקוון באתר.
 4. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות אייקאונט. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. אייקאונט לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של אתרי אייקאונט הנמצאת בעמוד זה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 5. בעת הרישום לשירות אייקאונט תגדיר עבורך שם משתמש, אתה תתבקש לבחור מזהה חברה שישמש כשם משתמש שני, ולאחר הכניסה הראשונה תתבקש לעדכן סיסמא. שלושת הנתונים האלה יזהו אותך בכל כניסה לשירות. אייקאונט רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על נתונים אלה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
 6. אייקאונט רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית אייקאונט לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באייקאונט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של אייקאונט;
 • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר אייקאונט לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת אתר אייקאונט;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
 • אם יש לך חוב כספי לאייקאונט, או לכל תאגיד בשליטתך ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.
 1. באחריות הלקוח להעביר לידי החברה את החומרים הדרושים לצורך הפקת המסמכים לרבות מדיה, טקסטים ו/או תכנים וכדומה.
 2. ללקוח אשר אישר לבנק דיסקונט לישראל בע"מ ("בנק דיסקונט") לתת לאייקאונט גישת הרשאה לחשבונו/תיו בבנק דיסקונט:
  1. עם הרשמותך לאתר iCount הינך מאשר ל אייקאונט להעביר את פרטיך לבנק דיסקונט בכפוף לאישורך.
  2. הסרת אפליקציית iCount ממכשירך ו/או התנתקות משירותי אייקאונט אינה מבטלת את הרשאת הגישה של אייקאונט לחשבונותיך בבנק דיסקונט. על מנת לבטל את הרשאת הגישה עליך לפנות לאתר הפעולות של בנק דיסקונט ולהשלים באמצעותו את תהליך ביטול ההרשאה.
  3. המידע שיאסף על ידי iCount מכול הרשאת הגישה לחשבונך/תיך בבנק דיסקונט יישמר במאגרי המידע של iCount גם לאחר הסרת אפליקציית אייקאונט ממכשירך ו/או התנתקותך משירותי iCount ו/או ביטול הרשאת הגישה של אייקאונט לחשבונותיך בבנק דיסקונט, ובכפוף לסעיף 14 להלן.
  4. iCount אינה פועלת בשם בנק דיסקונט ובנק דיסקונט אינו אחראי על פעולותיה.
 3. ללקוח אשר הפעיל שירותי סליקה מתוך חשבון האייקאונט שלו
  1. שירותי הסליקה ינתנו על ידי חברת פאיימי בע"מ
  2. הסרת אפליקציית iCount ממכשירך ו/או התנתקות משירותי אייקאונט אינה מבטלת את הרשמתך לשירות הסליקה. על מנת לבטל את שירות הסליקה עליך לפנות לחברת פאיימי בע"מ ולבקש לסגור אותו.
 4. ללקוח אשר משתמש בשירות "פתיחת תיק עוסק":
  1. הלקוח מאשר ידיעתו שהייצוג מול רשויות המס יתבצע על ידי אחד ממשרדי ראיית החשבון או אחד ממשרדי ייעוץ המס איתם החברה פועלת בשיתוף.
  2. מילוי הטפסים להקמת תיק העוסק והחתימה בסוף התהליך ישמשו את המערכת למילוי ולחתימה על כל הטפסים הנדרשים להקמת תיק עוסק מול הרשויות ואף למתן ייפוי כח למייצג שייבחר על ידי המערכת.
  3. ברירת המחדל היא הקמת עוסק פטור למעט מקרים מיוחדים שיטופלו בצורה שונה על ידי המיצגים.
  4. סכומי ההכנסה המשוערים ייקבעו לפי תחום הפעילות ועם תחילת הפעילות תבוצע הערכה ושינוי בהתאם לפעילות הספציפית שתוזן למערכת.
  5. הלקוח מאשר שימוש בכרטיס האשראי השמור שלו על מנת לבצע תשלום שוטפים לרשויות השונות כפי שיידרשו.
  6. באחריות הלקוח לדווח את כל התשלומים בגין רכוש קבוע וכל הוצאות העסק השוטפות בתוך המערכת והכול על פי הוראות החוק לעניין ההכרה בהוצאות לעניין מס הכנסה ומע"מ.
  7. על הלקוח לשמור למשך פיזית למשך 7 שנים את כל מסמכי ההוצאות שיצולמו לצורך דיווח הוצאות במערכת.
 5. במסגרת מתן שירות תמיכה שוטף ללקוחות במסלול הרגיל, החברה תספק מענה ראשוני בתוך 60 דקות מרגע פתיחת קריאת תמיכה במערכת, בימים א-ה בין השעות 9:00 [תשע בבוקר] ו 20:00 [שמונה בערב] ובימי ו בין השעות 9:00 [תשע בבוקר] ועד 12:00 [שתי עשרה בצהריים]
 6. במקרים של תקלה משביתה החברה מתחייבת לשחזור של המערכת למצב הגיבוי האחרון בתוך 72 שעות.
 7. החברה מכבדת את פרטיותך. מדיניות הפרטיות העדכנית של אתר אייקאונט נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.
 8. החברה מתחייבת בזאת שלא לעשות כל שימוש בפרטי לקוחות הלקוח מעבר למוסכם בהסכם זה ו/או לצרכי ההתקשרות בין הצדדים.
 9. החברה מתחייבת שלא לפנות ללקוחותיו של הלקוח למעט באמצעות משלוח מסמכים בכפוף להסכם זה ו/או לצורך מילוי התחייבויותיה לפי הסכם זה.
 10. החברה מתחייבת לשמור את כל המידע המצוי ברשותה והנוגע ללקוח לתקופה שהינה לכל הפחות 7 (שבע) שנים, כפי שנדרש בהוראות ניהול ספרים.
 11. החברה לא תהיה אחראית לתוכן המסמכים אשר יופקו ע”י הלקוח ו/או לאמיתות הנתונים המופיעים במסמכים.
 12. הלקוח והוא בלבד מצהיר כי הוא בעל הזכות הקניינית וכן בעל זכות היוצרים כהגדרתה בחוק זכויות יוצרים, התשס”ח–2007 בכל כיתוב, תמונה, לוגו ופרסום על גבי המסמכים שהעביר ו/או ע”ג כל מסמך אחר שיופק ע”י החברה עבור הלקוח לרבות הצהרת הלקוח כי הוא בעל הזכות בסימן מסחרי כהגדרתו פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל”ב-1972.
 13. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר אייקאונט בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי הלקוח ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של אייקאונט או של צד שלישי, שהרשה לאייקאונט להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאייקאונט או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
 14. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן שיווקי שיופיע ע”ג המסמכים ו/או באמצעות קישור מן המסמכים לאתר חיצוני ו/או דף נחיתה.
 15. החברה לא תהיה אחראית על מעבר תשדורות באמצעות דואר אלקטרוני בכל הקשור לשימושי המערכת.
 16. החברה לא תהיה אחראית לתכנים המופיעים במסמכים ושנמסרו לה ע”י הלקוח לרבות תכנים אשר עלולים להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981.
 17. החברה לא תהיה אחראית לתכנים אשר יפנו לכל קישור (link) או מידע הכולל חומר שפרסומו נאסר ע”פ כל דין.
 18. החברה לא תשא בכל אחריות בנוגע להפצת דואר אלקטרוני מסוג “דואר ספאם” בהתאם להגדרתו בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח–2008.
 19. התכנים באתר אייקאונט ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אייקאונט בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתרי אייקאונט.
 20. אייקאונט לא תישא באחריות על כל תוכן ו/או מידע ו/או פלט כלשהו הנובע מהשימוש במערכת אייקאונט,
 21. השימוש באתר אייקאונט ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 22. אייקאונט אינה מתחייבת ששירותי אתרי אייקאונט לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי אייקאונט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל אייקאונט או אצל מי מספקיה.
 23. אייקאונט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראה שלו ועיצובו, את היקפו וזמינות של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתרים – והכל, בלא צורך להודיע ללקוח על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אייקאונט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 24. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית אייקאונט להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. אייקאונט תפרסם באתר הרלוונטי הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק אייקאונט את החומר הכלול באתרי אייקאונט למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
 25. החברה מתחייבת בזאת להגן על כל החומר המועבר לרשותה על ידי הלקוח באמצעות מאגר מאובטח בהתאם לסטנדרטים המקובלים.
 26. החברה מתחייבת בזאת לשמור על פרטיותם של משתמשי המערכת ולא לעשות כל שימוש בנתוני המשתמשים מעבר לדרוש לצורך התקשרות זו.
 27. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את השימוש במערכת באופן מלא או חלקי וזאת במקרה של אי תשלום בעבור השירות כהגדרתו בהסכם זה ו/או במקרה של הפרתו של הסכם זה.
 28. בחתימתו על הסכם זה מצהיר הלקוח כי אין בהתקשרות זו משום מתן בלעדיות ו/או העדפה מכל סוג שהיא ללקוח וכי החברה שומרת על זכותה להתקשרות עם כל גורם אחר לרבות מתחרים של הלקוח ולרבות ספקים ו/או יבואנים מקבילים (parallel).
 29. כל צד יהיה רשאי לסיים הסכם זה בכל עת באופן מיידי, מכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני מראש, ללא כל פיצוי לצד שכנגד.
 30. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, צד להסכם זה לא יהא זכאי בשום מקרה, לרבות במקרה של ביטולו המוקדם של הסכם זה או סיומו, לפיצוי כלשהו ו/או להחזר כלשהו מאת משנהו בגין ההשקעות אשר ישקיע, אם ישקיע, ו/או הוצאות בהם ישא בכל הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה ו/או בגין כל אובדן הכנסה או רווח עתידי שלו.
 31. בעבור שירותיה ישלם הלקוח לחברה סכום משתנה בהתאם למחירון המפורסם באתר האינטרנט של החברה (להלן:”המחירון”) באמצעות הארנק הדיגיטלי המחובר למערכת ו/או הוראת חיוב בכרטיס אשראי.
 32. לקוח שיעשה שימוש בכמה חשבונות במערכת לכמה חברות שונות תוך שימוש באותו ארנק דיגיטלי ו/או כרטיס אשראי לתשלום עבור המערכת זכאי להנחה בתנאי ש:
  1. כל החשבונות המשלמים מאותו כרטיס הינם חשבונות במסלול המלא.
  2. הלקוח המשלם הינו הבעלים או אחד מהבעלים בכל אחת מהחברות שמשתמשות בכרטיס האשראי שלו לתשלום.
  3. הלקוח מאשר שתופק חשבונית אחת בגין כל החשבונות שלו, על שם החברה הראשית שתוגדר בחשבון שלו.
 33. החברה שומרת לעצמה לשנות את המחירון מפעם לפעם, תוך הודעה מראש באמצעות עדכון במערכת ועדכון המחירון שבאתר.
 34. במקרים של זיכוי החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות עמלת זיכוי.
 35. במקרה של הכחשת עסקה מצד הלקוח בגין שימוש במערכת ו/או בכל אחד משירותי המערכת השונים, החברה תגבה עמלת הכחשה של 100 שקלים + מע"מ בגין טיפול בהכחשה.
 36. הלקוח מאשר קבלת מיילים שיווקיים מהחברה וביכולתו להסיר עצמו מרשימת התפוצה של החברה בכל רגע על ידי לחיצה על קישור ההסרה מתוך המיילים השיווקיים.
 37. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 38. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר אייקאונט ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר אייקאונט, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
 39. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.
 40. על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.
 41. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.
 42. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
 43. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.