מה ההבדל בין עוסק על בסיס מזומן לעומת עוסק על בסיס מצטבר?

עקרונית, הכנסה על בסיס מזומן משמעה שרושמים את ההכנסה רק כשהכסף בגינה התקבל במזומן או נפרע בבנק, לעומת הכנסה על בסיס מצטבר, אותה רושמים כאשר התגבשה הזכות לקבלה.

כך, למשל, במכירת מוצר מקובל להניח שההכנסה מתגבשת עם מסירת המוצר ללקוח.

השיטה הרגילה לרישום ההכנסה היא השיטה המצטברת. מס הכנסה ומע"מ קבעו כללים, לא זהים, מתי ניתן יהיה לרשום את ההכנסה על בסיס מזומן.

בכלליות ניתן לומר שמס הכנסה מאפשר לרשום את ההכנסה על בסיס מזומן כשאין לחברה מלאי.

אולם, הכללים להוצאת חשבוניות המס הינם על פי חוק מע"מ ולפיהם אלו הרשאים להוציא חשבוניות מס על בסיס מזומן הם בעלי מקצועות חופשיים, לפי רשימה, קמעונאים קטנים, רופאים, בעלי בתי ספר ומתווכים.

בנוסף, נקבעו גם מספר עסקאות כמו השכרת נכסים, מתן אשראי, מכירת מנויים ועוד, שבהם ניתן לפעול על בסיס מזומן וכמו כן נקבע שבעסקאות מתמשכות, עבודות בניה ועסקאות למכירת נדל"ן תירשם ההכנסה לפי בסיס מזומן או בסיס מצטבר, לפי המועד המוקדם מביניהם.

מועד הוצאת חשבונית המס הוא בדרך כלל 7 ימים ממועד קבלת הכנסה הנרשמת על בסיס מזומן כלומר, 7 ימים ממועד הפירעון ו-14 ימים ממועד היווצרות ההכנסה על בסיס מצטבר.