קבלה (PHP)

דוגמה ליצירת חשבונית מס קבלה באמצעות ה API המקוצר של iCount ini_set("set_time_limit", "5"); ini_set("max_execution_time", "5"); $fields = array( 'compID' => 'Your_Company_Identifier', 'user' => 'user', 'pass' => 'password', 'docType' => 'receipt', 'dateissued' => date("Ymd"), 'clientname' => 'אלויס פרסלי', 'client_street_number' => '1124',…