הסכם שימוש במערכת iCount

הואיל וחברת אייקאונט מערכות בע”מ (להלן:”החברה”) מתמחה במתן שירותי הפקת מסמכים באמצעות רשת האינטרנט.

והואיל ו- את/אתה (להלן:”הלקוח”) פנית לחברת אייקאונט מערכות המפעילה את אתר iCount, לצורך התקשרות בהסכם לאספקת שירותי הפקת מסמכים באמצעות אתר iCount.

והואיל והחברה הביעה הסכמתה להתקשר עם הלקוח כאמור.

והואיל והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את הסכמותיהם.

לפיכך, הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 1. באחריות הלקוח להעביר לידי החברה את החומרים הדרושים לצורך הפקת המסמכים לרבות מדיה, טקסטים ו/או תכנים וכדומה.
 2. במסגרת מתן שירות תמיכה שוטף ללקוחות במסלול הרגיל, החברה תספק מענה ראשוני בתוך 60 דקות מרגע פתיחת קריאת תמיכה במערכת, בימים א-ה בין השעות 8:00 [שמונה בבוקר] ו 18:00 [שש בערב]
 3. במקרים של תקלה משביתה החברה מתחייבת לשחזור של המערכת למצב הגיבוי האחרון בתוך 72 שעות.
 4. במסגרת תנאי התקשרות זו החברה מתחייבת לעמוד בכל דרישות ניהול ספרים מטעם רשויות המס.
 5. החברה מתחייבת בזאת שלא לעשות כל שימוש בפרטי לקוחות הלקוח מעבר למוסכם בהסכם זה ו/או לצרכי ההתקשרות בין הצדדים.
 6. החברה מתחייבת שלא לפנות ללקוחותיו של הלקוח למעט באמצעות משלוח מסמכים בכפוף להסכם זה ו/או לצורך מילוי התחייבויותיה לפי הסכם זה.
 7. החברה מתחייבת לשמור את כל המידע המצוי ברשותה והנוגע ללקוח לתקופה בת 7 (שבע) שנים, כפי שנדרש בהוראות ניהול ספרים.
 8. החברה לא תהיה אחראית לתוכן המסמכים אשר יופקו ע”י הלקוח ו/או לאמיתות הנתונים המופיעים במסמכים.
 9. הלקוח והוא בלבד מצהיר כי הוא בעל הזכות הקניינית וכן בעל זכות היוצרים כהגדרתה בחוק זכויות יוצרים, התשס”ח–2007 בכל כיתוב, תמונה, לוגו ופרסום על גבי המסמכים ו/או ע”ג כל מסמך אחר שיופק ע”י החברה לרבות הצהרת הלקוח כי הוא בעל הזכות בסימן מסחרי כהגדרתו פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל”ב-1972.
 10. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה לא תשא בכל אחריות לתוכן שיווקי שיופיע ע”ג המסמכים ו/או באמצעות קישור מן המסמכים לאתר חיצוני ו/או דף נחיתה.
 11. החברה לא תהיה אחראית על מעבר תשדורות באמצעות דואר אלקטרוני בכל הקשור לשימושי המערכת.
 12. החברה לא תהיה אחראית לתכנים המופיעים במסמכים ושנמסרו לה ע”י הלקוח לרבות תכנים אשר עלולים להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981.
 13. החברה לא תהיה אחראית לתכנים אשר יפנו לכל קישור (link) או מידע הכולל חומר שפרסומו נאסר ע”פ כל דין.
 14. החברה לא תשא בכל אחריות בנוגע להפצת דואר אלקטרוני מסוג “דואר ספאם” בהתאם להגדרתו בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח–2008.
 15. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שעלולות להופיע תקלות בפעילות המערכת המבוססת על רשת האינטרנט וזאת ללא יכולת שליטה ו/או אחריות של החברה. מובהר בזאת כי במקרה של תקלה ברשת האינטרנט לרבות תקלה אצל ספק השירות ו/או חוות השרתים לא תשא החברה בכל אחריות.
 16. החברה מתחייבת בזאת להגן על כל החומר המועבר לרשותה על ידי הלקוח באמצעות מאגר מאובטח בהתאם לסטנדרטים המקובלים.
 17. החברה מתחייבת בזאת לשמור על פרטיותם של משתמשי המערכת ולא לעשות כל שימוש בנתוני המשתמשים מעבר לדרוש לצורך התקשרות זו.
 18. החברה שומרת לעצמה על הזכות לשנות מעת לעת את עיצוב האתר ותכניו ובלבד שפעילות המערכת לא תיפגע כתוצאה מפעולה זו.
 19. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את השימוש במערכת באופן מלא או חלקי וזאת במקרה של אי תשלום בעבור השירות כהגדרתו בהסכם זה ו/או במקרה של הפרתו של הסכם זה.
 20. בחתימתו על הסכם זה מצהיר הלקוח כי אין בהתקשרות זו משום מתן בלעדיות ו/או העדפה מכל סוג שהיא ללקוח וכי החברה שומרת על זכותה להתקשרות עם כל גורם אחר לרבות מתחרים של הלקוח ולרבות ספקים ו/או יבואנים מקבילים (parallel).
 21. כל צד יהיה רשאי לסיים הסכם זה בכל עת באופן מיידי, מכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני מראש, ללא כל פיצוי לצד שכנגד.
 22. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, צד להסכם זה לא יהא זכאי בשום מקרה, לרבות במקרה של ביטולו המוקדם של הסכם זה או סיומו, לפיצוי כלשהו ו/או להחזר כלשהו מאת משנהו בגין ההשקעות אשר ישקיע, אם ישקיע, ו/או הוצאות בהם ישא בכל הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה ו/או בגין כל אובדן הכנסה או רווח עתידי שלו.
 23. בעבור שירותיה ישלם הלקוח לחברה סכום משתנה בהתאם למחירון במפורסם באתר האינטרנט של החברה (להלן:”המחירון”) באמצעות הוראת חיוב בכרטיס אשראי.
 24. החברה שומרת לעצמה לשנות את המחירון מפעם לפעם, תוך הודעה מראש באמצעות ניוזלטר, עדכון במערכת ועדכון המחירון שבאתר.
 25. על התקשרות זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 26. בית המשפט המוסמך לדון במחלוקות הנובעות מהסכם זה יהיה בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בלבד.